Ładowanie

WADY I ZALETY PRACY W ZESPOLE

WADY I ZALETY PRACY W ZESPOLE

Doświadczenie wyniesione z pracy z organizacjami różnej wielkości pokazuje, że Liderzy często mylą pojęcia zespołu i grupy. Warto pamiętać, że nie są one tożsame i że aby z grupy powstał zespół potrzeba zaangażowania i ciężkiej pracy Szefa. W poniższym tekście postaramy się zdefiniować czym jest zespół, jakie są jasne i ciemne strony pracy zespołowej. Opiszemy także zachowania, które pomagają w jego tworzeniu.

JAK ODRÓŻNIĆ GRUPĘ OD ZESPOŁU?

Grupa to zbiór osób, które komunikują się ze sobą, wpływają na siebie nawzajem oraz mają wewnętrzne poczucie przynależności do grupy.

Aby, o dwóch lub więcej osobach można było powiedzieć, że stanowią zespół, musi zachodzić między tymi osobami bezpośrednia interakcja, a ich współpraca powinna mieć na celu osiągnięcie wspólnych, określonych celów strategicznych i operacyjnych. Specyficzne i szczegółowe cele dla zespołu są zwykle wytyczane przez osoby z zewnątrz. Dobrą ideą pracy zespołu jest pełne wykorzystanie wiedzy i zdolności jego członków.

Jeśli ktoś mówi o nieefektywnym zespole, to ma na myśli grupę osób, często bowiem grupę mylnie nazywa się zespołem.

PODSTAWOWE ZASADY PRACY ZESPOŁOWEJ

 • W zespole istnieją normy nieformalne i formalne, wynikające ze specyfiki organizacji.
 • Efektywne zespoły liczą od 2 do 15 osób. Teoretycznie mogą być większe, ale wtedy zwykle dzieli się je wówczas na podzespoły z zarządzającymi nimi Liderami, głównie z powodu kłopotów komunikacyjnych i logistycznych.
 • Celem pracy w zespole jest pełne wykorzystanie wiedzy i zdolności jego członków.
 • Zespół ma również Lidera, strukturę, jasno zdefiniowane i przypisane role i zadania. Zespół, który jest zgrany, współpracujący, ma silnego Lidera, jasne cele, sprawną komunikację i potrafi dobrze rozwiązywać sytuacje trudne i konflikty, osiąga świetne wyniki przy zadowoleniu jego członków.

WADY I ZALETY PRACY W ZESPOLE

Gdy ludzie pracują zespołowo mają poczucie, że wiele zadań można zrealizować, łatwiej i szybciej. Ważnym atutem takiej pracy jest też to, że pracownicy się wspierają, wiedzą, że mogą na siebie liczyć. Warto jednak pamiętać, że w pracy zespołowej występują zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska.

EFEKTY SYNERGII – WSPÓLNE DZIAŁANIE ZESPOŁU

Praca w zespole przynosi zazwyczaj lepsze efekty niż praca w pojedynkę. Dzięki działaniu zjawiska synergii zespół w określonych warunkach może wypracowywać rezultaty lepsze niż wskazują na to kompetencje poszczególnych jego członków. Pracując w zespole możemy liczyć na pomoc i wsparcie innych osób, dzięki czemu nawet bardzo trudne i złożone zadania mogą zostać wykonane na poziomie wyższym, niż gdyby były sumą pracy pojedynczych osób.

FACYLITACJA SPOŁECZNA – KLUCZ DO ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

Facylitacja społeczna to wzrost skuteczności działania w zadaniach łatwych. Ten wzrost następuje pod wpływem samej obecności innych. Gdy czynności znane, dobrze wyuczone wykonujemy w obecności innych osób na wyższym poziomie, niż gdybyśmy robili je pracując sami, wtedy mamy właśnie do czynienia z facylitacją społeczną.

Obecność innych, to że ocenią wyniki naszej pracy sprawia, że staramy się bardziej. Jednak facylitacja społeczna ma też ciemne oblicze. Członkowie zespołu mający wykonać w obecności innych osób zadanie nowe, nieznane, trudne, wykonają je gorzej niż gdyby mieli je realizować w pojedynkę. Jest to zjawisko hamowania społecznego. Lęk przed oceną wpływa negatywnie na nasze zdolności poznawcze i zadanie może być wykonane gorzej niż wtedy, kiedy wykonawca pracowałby samodzielnie, miał czas na zapoznanie się z nim, popełnienie błędów, poszukanie rozwiązań.

PRÓŻNIACTWO SPOŁECZNE – CZY PRACA W ZESPOLE RZECZYWIŚCIE JEST LEPSZA?

Próżniactwo społeczne to spadek poziomu wykonania zadań pod wpływem realizowania ich wspólnie z innymi ludźmi. Występuje, gdy wśród członków pojawia się uspokojenie wywołane przekonaniem, że przebywanie w grupie utrudnia ocenę indywidualnego działania. Wówczas część zespołu maskuje pracę, podczas gdy inni pracują ciężej.

W oryginalnym badaniu dotyczącym próżniactwa społecznego, jego autor – Ringelman, prosił robotników, aby ciągnęli linę z maksymalną siłą i wyniki pokazały, że pracując w zespołach trzyosobowych wkładali zaledwie 85% siły w porównaniu do pracy w pojedynkę, w którą wkładali 100% wysiłku. W obu przypadkach polecenia brzmiało tak samo. Jeśli ciągnięto linę w zespołach ośmioosobowych, członkowie zespołu wkładali zaledwie 49% siły!

Próżniactwo społeczne jest zjawiskiem naturalnym, warto zdawać sobie sprawę z jego występowania i podejmować działania, które będą ograniczać jego skutki. Można, na przykład, przypisać każdej osobie zadania, za które będzie odpowiedzialna. Dzięki takiemu zaprojektowaniu zadania, będzie możliwa ocena indywidualnego wkładu każdej osoby w wykonane zadanie.

SYNDROM MYŚLENIA GRUPOWEGO

To zjawisko, które z jednej strony jednoczy zespół – myślimy podobnie, mamy podobne zdanie na różne tematy. Zgadzamy się w wielu kwestiach, więc coraz bardziej się lubimy. Im zespół dłużej się zna i bliżej ze sobą współpracuje, tym częściej syndrom ten może wystąpić.

Ciemną stroną tego zjawiska społecznego jest to, że gdy wystąpi zespół, może on być bezkrytyczny wobec swoich działań, wypracowanych pomysłów czy rozwiązań. Łatwo wówczas popełniać błędy, które mogą mieć ogromne skutki dla organizacji. Działania, które utrudniają wystąpienie syndromu myślenia grupowego to:

 • wspieranie różnorodności w zespole,
 • premiowanie zachowań, które wskazują na możliwe ryzyka,
 • nieograniczanie osób, które się nie zgadzają, myślą inaczej.

ZACHOWANIA, KTÓRE POMAGAJĄ W PRACY ZESPOŁOWEJ

Gdy ludzie pracują ze sobą w zespole, możemy mówić o tym, że prezentują zachowania zadaniowe, zespołowe oraz indywidualne. Duża ilość zachowań zespołowych wpływa pozytywnie na efektywność pracy i jakość współpracy jego członków. Warto jednocześnie pamiętać, że zachowania indywidualne mogą wpływać negatywnie na atmosferę w zespole i jakość realizowanych zadań i celów.

SKUTECZNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ A ZACHOWANIA

Skuteczność zespołu jest największa, gdy między zachowaniami zadaniowymi i zespołowymi istnieje właściwa proporcja, natomiast zachowania indywidualne są ograniczone do minimum. Gdyby członkowie zespołu koncentrowali się głównie na realizacji zadań, osiąganie celu byłoby trudne, gdyż relacje w zespole ulegały by stałemu pogorszeniu.

Podobnie, gdyby członkowie zespołu przejawiali głównie zachowania zespołowe, ich praca byłaby z pewnością przyjemna, lecz nie prowadziłaby do wyznaczonych celów. Im silniejszy jest wpływ zachowań indywidualnych, tym większa musi być przeciwwaga zachowań zadaniowych i zespołowych. Lider zespołu powinien więc wzmacniać zachowania zadaniowe i zespołowe członków swojego zespołu oraz dbać o ich właściwe proporcje. Powinien też być przygotowany do podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zachowań indywidualnych.

ZACHOWANIA ZADANIOWE W ZESPOLE

Zachowania zadaniowe pomagają zespołowi ustalać i realizować wspólne cele. Do zachowań zadaniowych należą na przykład:

 • Inicjowanie,
 • Poszukiwanie informacji,
 • Podawanie informacji,
 • Podsumowywanie i integrowanie,
 • Zachęcanie do podejmowania decyzji,
 • Mobilizowanie,
 • Podejmowanie decyzji,
 • Ustalanie standardów.

ZACHOWANIA ZESPOŁOWE

Zachowania zespołowe wzmacniają harmonię, spójność zespołu i współpracę pomiędzy członkami zespołu. Przykładami zachowań zespołowych są:

 • Zachęcanie,
 • Ułatwianie,
 • Harmonizowanie,
 • Poszukiwanie kompromisu,
 • Słuchanie,
 • Kontrolowanie standardów,
 • Kontrolowanie odczuć.

ZACHOWANIA INDYWIDUALNE A PRACA  ZESPOLE

Zachowania indywidualne powstają w wyniku niezaspokojenia potrzeb indywidualnych pracowników i przeszkadzają zespołowi w osiągnięciu jego celów. Poniżej różne rodzaje takich zachowań.

 • Dominacja,
 • Agresja lub blokowanie,
 • Dążenie do zdobycia uznania, współczucia lub pomocy,
 • Tworzenie frakcji,
 • Wycofanie się,
 • Wykpiwanie, wyśmiewanie się,
 • Konformizm,
 • Czytanie w myślach – mówienie w imieniu innych.

Praca zespołowa przynosi dużo lepsze rezultaty niż praca w grupie. Pracownicy czują się ważni, potrzebni, Liderzy mogą w pełni zagospodarować ich potencjał. Jednak budując zespół warto pamiętać o tym, że jest to proces długotrwały i wymagający od Szefa zaangażowania i wiedzy na temat procesów zachodzących między ludźmi.

Justyna Kliombka – Jarzyna Leader Sheep

Jeżeli szukasz odpowiednich szkoleń sprzedażowych oraz z zarządzania, odwiedź stronę

Opublikuj komentarz